FANDOM


Ang Pangunahing Tauhan sa Wikiang ito, pero ang pinaka ay si Polandbola. Siya ay may 18 o Labingwalong mga rehiyon at 145 o isang daan at apat na pung limang mga lungsod.

File